BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

За студенти

1. Имплантологията е:
А. Хирургична дисциплина
Б. Ендодонтска дисциплина
В. Протетична дисциплина
Г. Протетична дисциплина с хирургични елементи
Д. Самостоятелна дисциплина
2. Видове имплантати според формата им:
А. Ножовидни Б. Игловидни В.Сърповидни Г.Винтови Д.Дискови Е. Цилиндрични
3. Видове имплантати според позицията им в костта:
А. Спонги
Б. Субмуко
В. Субпериостални
Г.Субкутанни Д. Бикортикални
4. Видове имплантати според материала от който са изработени:
А.От титан Б. От брушит В. От циркониев диоксид Г. От калциев хидроксид
Д. От „Виталиум” 5. Методи за имплантиране на винтови титанови имплантати:
А. открито имплантиране
Б. Закрито имплантиране
В.Смесено имплантиране
6. Опишете кратко последователността на манипулациите при открито имплантиране: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Опишете временните локални и общи противопоказания за имплантологично лечение:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Опишете постоянните противопоказания от общ характер за имплантологично лечение:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Остеоинтеграция - що е то?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Какво съдържа един имлантологичен комплект?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Видове отпечатъчни техники за имплантати
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Нарисувайте схематично всички видове кост.

13. Опишете необходимата рентгенова документация.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14. Хирургични техники за повдигане на пода на максиларния синус
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15. Хирургични техники за увеличаване на височината на алвеоларния гребен
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16. Хирургични техники за увеличаване на ширината на алвеоларния гребен
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17. Минимален торг (в N/m) за получаване на достатъчна първична стабилност при поставяне на винтови имплантати:
А. 10 Б. 15 В. 20 Г. 25 Д.30
18. Максимален торг (в N/m) за получаване на достатъчна първична стабилност при поставяне на винтови имплантати:
А.30 Б.40 В.50 Г.60 Д.70 Е.80
19. Разстояние (в мм.) между центъра на два съседни имплантата:
А. 3 Б.4 В.5 Г.6 Д.7 Е.7-10
20.Разстояние (в мм.) от ръба на имплантата до емайло-циментовата граница на съседните зъби във фронталната област
А. 2 Б.3 В.4 Г.5 Д.6 Е.7
21. Разстояние (в мм.) от имплантата до съседно разположен зъб
А.1 Б. 1,5 В.2 Г.2,5 Д.3 Е3,5

22. Срокове за остеоинтеграция за долна челюст в месеци
А. 1 Б.2 В.3 Г.4 Д.5 Е.6
23. Срокове за остеоинтеграция за горна челюст в месеци
А. 1 Б.2 В.3 Г.4 Д.5 Е.6
24. Срокове за поставяне на имплантати след направата на синуслифт с латерален достъп в месеци
А.3 Б.4 В.5 Г.6 Д.7 Е.6-9
25. Срокове за поставяне на имплантат след екстракция на зъб
А.1 Б.2 В.3 Г.4 Д.5 Е.> 6
26. Каква е функцията на мембраните, използвани при различни аугментационни техники
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.Колко и къде се слагат мембраните при синуслифт с латерален достъп?(според стандартния и модифициран протокол)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28. Каква е минималната ширина алвеоларния гребен за поставяне на имплантати без използване на аугментационни процедури?(в мм.)
А.2 Б.3 В.4 Г.4 Д.6 Е.8
29. Кой тип кост е най-подходящ за имплантологично лечение?
А.D1 Б.D2 В.D3 Г.D4
30. Имедиатно имплантиране-хирургичен протокол
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................